Mail de webmaster
 
Kijk ook eens op Facebook
 
Bovenop het nieuws

Archief

Algemene Ledenvergadering 2017

Dinsdag 21 maart 2017, 20:00 uur in de Miente

Agenda

 1. Opening/ mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ledenvergaderingen 2016

  Verslag 2016 is hier te lezen

 4. Ontwikkelingen ZCNF ’34 door de voorzitter
 5. Verslag kascontrole door de kascommissie
 6. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 7. Verslagen van de afdelingen
                     ( pauze )
 8. Vaststellen contributie en begroting 2017
 9. Bestuursverkiezing

  Rooster van aftreden huidige bestuur
  2017 Marja de Vries (aftredend en herkiesbaar (voor een jaar))
  2017 Arnout Vroegh (aftredend en herkiesbaar (voor een jaar))
  2018 Hessel Twijnstra
  2018 Marius Ros
  2019 Fonger van Veenen
  (eventuele kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering bekend maken bij het bestuur.)

 10. Wensen leden/ ouders/ begeleiders

  Als u wensen heeft die u behandeld wilt hebben op de vergadering, dien deze dan voor de vergadering in.
  Dat kan op papier of via mail.

 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Klik hier voor het verslag van de ALV van 2016.