Nieuwe penningmeester

Zoals al eerder te lezen, is Jan Faber onze nieuwe penningmeester. De vorige penningmeester, Erwin Looijenga, heeft zijn taken inmiddels aan Jan overgedragen. Het bestuur wenst Jan veel succes in zijn nieuwe taak!

Het bestuur

Verslag Algemene Ledenvergadering 2012

Afgelopen dinsdag was de Algemene Ledenvergadering 2012. In tegenstelling tot vorig jaar waren er dit keer vooral positieve punten te melden. De opkomst was groter en de financiële situatie bleek positiever dan vooraf verwacht. De nieuwe contributies met ingang van 1 mei 2012, zoals aangenomen door de aanwezige leden, staan hier. Daarnaast is het voorstel aangenomen om 3e en 4e leden uit één gezin korting te verlenen. Bij de bestuursverkiezing, waarin de huidige penningmeester aftredend en niet herkiesbaar was, wierp Jan Faber zich op als nieuwe penningmeester! Hij zal zich binnenkort in die hoedanigheid verder profileren. Tenslotte presenteerde de voorzitter het beleidsplan 2012 – 2017. Deze zal binnenkort op de website geplaatst worden.

Algemene Ledenvergadering 2012

Op dinsdag 17 april 2012 is de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze is om 20:00 uur in De Dele in Rikkingahof. Bij deze nodigen we alle leden van harte uit! Hier kunt u uw stem laten horen voor wat betreft beslissingen binnen de vereniging, zoals bv. de contributie. Ook maken we hier de uitslag bekend van de Poiesz Jeugdsponsoractie! 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2012

Voor de vacature van Penningmeester, klik hier voor meer informatie.

Vacature Penningmeester

De Penningmeester heeft aangegeven dat hij zich bij de volgende Algemene Ledenvergadering (op 17 april 2012) niet herkiesbaar stelt. Daarmee ontstaat dus een vacature binnen het hoofdbestuur van ZCNF'34. Bij deze plaatsen we daarom een oproep voor kandidaten voor deze functie. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de huidige Penningmeester, Erwin Looijenga (penningmeester@zcnf34.nl of telefonisch 522442).