Algemene Ledenvergadering 2021

Donderdag 17 juni om 20.00 uur in de Miente te Oosterwolde

 1. Opening/ mededelingen.
 2. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze vergadering.
 3. Vaststellen notulen ledenvergaderingen 2020.
 4. Van de voorzitter
 5. Verslag kascontrole door de kascommissie.
  Benoemen nieuwe leden kascommissie
 6. Financieel jaarverslag door de penningmeester.
 7. Vaststellen contributie en begroting 2021.
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend 2020: Marius Ros (herkiesbaar)
  Wisseling secretariaat: Bianca Bos is nieuwe secretaris
  Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering aanmelden.
 9. Van de afdelingen.
 10. Corona
 11. Wensen leden/ ouders/ begeleiders 
  (schriftelijk in te dienen voorafgaand aan de vergadering.)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting