Algemene Ledenvergadering 2024

Donderdag 28 maart om 20:00 in de Miente in Oosterwolde

 1. Opening/mededelingen
 2. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze vergadering
 3. Vaststellen notulen ledenvergaderingen 2023 (zie hier)
 4. Van de voorzitter
 5. Verslag kascontrole door de kascommissie
  Benoemen nieuwe leden kascommissie
 6. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 7. Vaststellen contributie en begroting 2024
  Pauze
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend herkiesbaar: Fonger van Veenen.
  Aftredend bestuurslid: Marius Ros
  Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het
  bestuur.
  Nader te bespreken: twee vacatures voor uitbreiding van het bestuur.
 9. Van de afdelingen
  Synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, plompke, masters, maandagmiddag en PR-club
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De notulen van de vergadering van 2023 zijn hier te lezen