Notulen algemene ledenvergadering 2023

Datum: 31 Maart 2023
Tijd: 20:00
Aanwezig leden:
Albertine Knol, Mariët Karbet, Robert v/d Velde, Patrick Tingen, Jacqueline Haisma, Jantina Vledder, Gerdien van Huis, Ruben van Veenen, Larissa Hendriks, Jolanda Boonstra.
Bestuur: Fonger van Veenen, Hendrik Hoogekamp, Bianca Bos, Mascha Mulder, Marius Ros

 1. Opening/mededelingen
  Er zijn geen mededelingen gekomen vanuit de aanwezige leden.
 2. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze vergadering
  Er zijn geen stukken ingediend door de aanwezige leden.
 3. Vaststellen notulen ledenvergaderingen 2022
  Er zijn geen op- of aanmerkingen gekomen vanuit de leden. Bij deze zijn de notulen van 2022 bevestigd.
 4. Verslag kascontrole door de kascommissie
  Vanuit de kascommissie wordt er een positief geluid afgegeven. De penningmeester wordt geprezen over de manier waarop de boekhouding wordt bijgehouden. De kascommissie heeft akkoord gegeven voor de kascontrole.
  Benoemen nieuwe leden kascommissie: Albertine Knol en Gerdien van Huis met als reserve Patrick Tingen.
 5. Financieel jaarverslag door de penningmeester
  Martin wordt extra bedankt voor de sponsoring.
 6. Vaststellen contributie en begroting 2023
  De reguliere posten zijn opgenomen in de begroting. Volgend jaar wordt er vanuit de penningmeester een inventarisatie gedaan bij de afdelingen. Er wordt akkoord gegeven van de aanwezig leden over de begroting. Hierbij is de begroting van 2023 vastgesteld.
  Afgelopen twee jaar is er geen verhoging geweest van de contributie. Het voorstel is om de contributie te verhogen met 0,50cent. De aanwezig leden tijdens de vergadering zijn hiermee akkoord en wordt hierbij vastgesteld.
 7. Bestuursverkiezing – Marius Ros
  Er zijn geen kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. De leden gaan akkoord met het opnieuw herkiezen van Marius Ros als bestuurslid van ZCNF’34.
 8. Van de afdelingen
  Er zijn afgelopen jaar vele mooie investeringen geweest zoals posters, banners, clubkleding en zwemkleding. De uitstraling van de club is erg gegroeid in positieve zin. Niet alleen in uitstraling zijn we gegroeid, maar ook in ledenbestand. We blijven een gezonde vereniging met zwemmers en vrijwilligers.

  Synchroonzwemmen: Albertine Knol geeft een presentatie over het synchroonzwemmen. De wedstrijden die afgelopen seizoen zijn gezwommen. Belicht werd het feit dat het
  synchroonzwemmen sinds vorig jaar is samengevoegd met regio Oost en tijdens de
  uitvoeringen wedstrijd ZCNF regiokampioen is geworden. In december is de top2000 show
  gehouden in het zwembad. Er is een datum voor de volgende show gepland op 15 december 2024.
  Het synchroonzwemmen heeft de ambitie om een meerjarenplan op te stellen. Hierin zal
  bijvoorbeeld de trainersbezetting en wat wij nodig zijn om succesvol te zijn.

  Wedstrijdzwemmen: Mariët Karbet geeft een presentatie over het wedstrijdzwemmen. Er
  worden punten naar voren gehaald die voor dit jaar op de doelenagenda stonden. Dit heeft
  positief uitgepakt. In de presentatie werd teruggekeken op het jaar 2022. Er zijn in 2022 veel wedstrijden gezwommen met mooie resultaten. Voor dit jaar staan er nieuwe zwembroeken en zwempakken op de planning. Ook nieuwe clubkleding is een doel geweest voor dit jaar en met resultaat. Regionale zomerkampioenschappen en ook bij de competitie en vijfkamp wordt er een hoge klassering behaald.
  Er wordt opgemerkt door Mariët dat er binnen de KNZB veranderingen worden doorgevoerd waar zeker rekening mee gehouden moet worden. Zo lopen de kosten voor startgelden op en wordt er meer verwacht vanuit de verenigingen. De vraag is wie dat gaat doen en hoe? Vanuit de KNZB is er weinig aandacht voor noord. Er moet worden gewaakt voor de reactie die wij geven zodat wij gehoord worden. Er zijn een aantal punten die zorgen wekken zoals: trainers, juryleden, aanwas jonge zwemmers, behoud zwemmers en vervoer naar wedstrijden.

  Plompke: Er is weer groei binnen het Plompke. Op de woensdagavond is het hele bad bezet.
  De Flint is weer volop aan het zwemmen en ook de Slobberpoele haakt aan bij de trainingen. Op 21 april is er weer een grote wedstrijd in Heerenveen voor het G-zwemmen.

  Masters: Marius Rus geeft een korte toelichting over afgelopen jaar. De wedstrijden worden
  weer opgepakt en er is enthousiasme binnen de masters.

  PR-club: Gerdien van Huis geeft een korte presentatie over de PR. Hierin is terug geblikt naar de activiteiten die zijn gehouden. Zo is er een kamp georganiseerd, een seizoen opening, zwem4daagse en een nieuwjaar duik. De opkomst was positief. Van zowel
  synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen was er animo voor de verschillende activiteiten. Doel voor dit jaar is om meer bekendheid te werven voor de zwem4daagse.
  Ook voor dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten die op de planning staan. Het kamp
  staat gepland voor 30 juni t/m 2 juli. De zwem4daagse wordt gehouden van maandag 4 t/m
  vrijdag 8 september.

  Nieuwe activiteit: Een jeugdvergadering voor groep 8 t/m middelbare schoolleeftijd zodat
  deze doelgroep enthousiast wordt gemaakt om kennis te maken met vrijwilligers werk en
  mee te doen, denken en helpen met activiteiten binnen de vereniging.
  Vraag vanuit Robert v/d Velde: Wordt de nachtmarrathon nog gehouden? Antwoord; er is
  niet veel animo vanuit andere clubs om dit te organiseren. Er wordt gelobbyd om andere
  verenigingen warm te maken en op deze manier wellicht volgend jaar weer te kunnen
  organiseren.
 1. Rondvraag
  Robert v/d Velde: Er worden veel vrijwilligers gezocht voor de club, maar er is niet altijd
  bekendheid bij de leden om bepaalde functies aan te kleden. Hoe zou dit kunnen worden
  opgelost? Fonger geeft het volgende antwoord: Het is goed om hier eens over na te denken als club hoe wij meer vrijwilligers kunnen werven. Gerdien van Huis vult hierop aan om ook eens te sparren met clubleden wat er binnen de vereniging mogelijk is.

  Hendrik Hoogekamp vult nog aan met informatie over de sportschool. De pilot loopt nu voor een halfjaar en wordt hierna geëvalueerd. Daarnaast wordt het bij wet vastgesteld dat er een VOG van de vrijwilligers moet komen. Dit zelfde geldt voor een vertrouwenspersoon. Opmerking wordt gemaakt dat dit ook goed duidelijk op de website moet worden gemeld.
  Fonger van Veenen sluit om 21:47 op 30-3-2023 de vergadering.