Artikel 3 De trainer en de sporter

3.1. Het belang van de trainer is ondergeschikt aan het belang van de individuele sporter. Over beslis-singen de individuele sporter betreffende overlegt de trainer met de sporter en motiveert zijn keu-ze of handelwijze. De trainer tracht waar mogelijk met de individuele sporter tot overeenstemming te komen; waar niet mogelijk respecteert hij de opvatting van de sporter en laat deze prevaleren.
3.2. Bij sportbeoefening in teamverband heeft de trainer een regisserende functie en is het belang van de trainer ondergeschikt aan het belang van het team, op een wijze zoals met de opdrachtgever is overeengekomen. Over beslissingen het team betreffende overlegt de trainer met de sporters van het team en deelt hen gemotiveerd diens keuze of handelwijze mede. De trainer tracht – indien mogelijk – met de sporters van het team tot een draagvlak voor zijn keuze of handelwijze te ko-men, behalve in het geval hem door de opdrachtgever is opgedragen ten aanzien van de selectie van de tot het team behorende sporters een keuze te maken voor hun deelname aan wedstrijden. In dat geval is de trainer slechts verantwoording verschuldigd aan de opdrachtgever.
3.3. De trainer is zich bewust van zijn begeleidende en pedagogische taak. Waar het de belangen van de sporter betreft, stimuleert de trainer de sporter tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en geeft de sporter daartoe de daarvoor benodigde informatie. Uiteindelijk beslist de sporter over hetgeen in zijn belang is.
3.4. De trainer bevordert zo veel als in zijn vermogen ligt het welzijn van de sporter, diens ontwikkeling in de sport en het behalen van succesvolle resultaten. Dit laatste alleen op verzoek van de sporter en mits niet in strijd met diens gezondheid en welzijn.
3.5. De trainer waarborgt de lichamelijke en geestelijke integriteit van de sporter en laat alles na wat die integriteit kan schaden, waaronder enige handelwijze welke in strijd is met de fundamentele waarden van (de desbetreffende) sport en met de diepste overtuigingen van de sporter. De trainer houdt daarbij tevens rekening met te respecteren culturele bijzonderheden van de sporter.
3.6. In zijn contacten met de sporter handelt de trainer strikt overeenkomstig de Code tegen Seksuele intimidatie en heeft alleen dan lichamelijk contact met de sporter voor zover dit functioneel nood-zakelijk is en in dat geval alleen na voorafgaande instemming van de sporter.
3.7. Indien de sporter de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt draagt de trainer jegens de sporter een bijzondere, verdergaande verantwoordelijkheid. Indien de trainer omtrent de gezondheid en het welzijn van de minderjarige sporter enige zorg van welke aard dan ook heeft, stelt hij een ou-der hiervan onmiddellijk in kennis. Over eventuele beslissingen de minderjarige sporter betreffen-de overlegt de trainer altijd met de sporter en diens ouders en bij afwezigheid van de ouders met de clubleiding.
3.8. De trainer staat er voor in dat de belasting en intensiteit van de training van de sporter die hij traint altijd zijn aangepast aan de leeftijd van de sporter en tevens aan diens fysieke conditie en presta-tievermogen. De trainer zal de sporter adviseren niet deel te nemen aan wedstrijden en/of trainin-gen indien de trainer de daaraan verbonden risico’s voor de sporter onverantwoord acht.
3.9. De trainer respecteert dat andere trainers en/of deskundigen over andere of specifieke deskun-digheid kunnen beschikken. Waar nodig of wanneer de sporter daarom verzoekt, bevordert de trainer dat de sporter van bedoelde deskundigheid gebruik kan maken.
3.10. De trainer draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmede in strijd kan zijn.
3.11. De trainer spoort de sporter aan zich overeenkomstig de regels van die sport te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere sporters, scheidsrechters en overige officials. De trainer bevordert fair play en onthoudt zich van aanwijzingen of opdrachten aan de sporter die daarmede in strijd zijn.