Artikel 5 De trainer en zijn collega-trainer

5.1. Indien voor de opdrachtgever nog andere trainers werkzaam zijn, zal de trainer in openheid, col legialiteit en op efficiënte wijze met hen samenwerken. De trainer bevordert een goede werksfeer; ook ten opzichte van anderen met wie hij op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt.
5.2 De trainer verricht geen werkzaamheden voor een individuele sporter dan wel een team voor wie een andere trainer reeds werkzaam is, tenzij de andere trainer daarin vooraf schriftelijk toestemt, in welk geval de trainer zijn werkzaamheden beperkt tot hetgeen daaromtrent tussen de beide trainers en de opdrachtgever is overeengekomen.
5.3. De trainer zal niet eerder een overeenkomst met een opdrachtgever aangaan dan nadat een door de opdrachtgever tussentijds, ter zake van dezelfde werkzaamheden beëindigde overeenkomst met een andere trainer met instemming van die andere trainer dan wel door tussenkomst van de rechter is afgewikkeld.